در سال جاري، 38 مشترك به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط بحراني و حساس كنوني، اهميت زيادي خواهد داشت.در سال جاري، 38 مشترك به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط بحراني و حساس كنوني، اهميت زيادي خواهد داشت/ 1397/08/29
در سال جاري، 38 مشترك به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط بحراني و حساس كنوني، اهميت زيادي خواهد داشت.در سال جاري، 38 مشترك به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط بحراني و حساس كنوني، اهميت زيادي خواهد داشت/ 1397/08/29
در سال جاري، 38 مشترك به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط بحراني و حساس كنوني، اهميت زيادي خواهد داشت.در سال جاري، 38 مشترك به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط بحراني و حساس كنوني، اهميت زيادي خواهد داشت/ 1397/08/29
در سال جاري، 38 مشترك به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط بحراني و حساس كنوني، اهميت زيادي خواهد داشت.در سال جاري، 38 مشترك به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط به تعداد مشتركين آب شرب اين شهرستان واگذار شده است. شرايط بحراني و حساس كنوني، اهميت زيادي خواهد داشت/ 1397/08/29