شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
پروژه هاي مصوب
New Page 1

فهرست پروژه هاي مصوب شركت آبفار استان اصفهان در سال 1395

تاريخ گزارش 1396/01/23 

 
رديف عنوان پروژه شهرستان محل اجرا جمع كل اعتبار مصوب(ميليون ريال)
1 اصلاح وتوسعه شبكه  آب روستاهاي شهرستان آران و بيدگل آران وبيدگل 3397
2 بازسازي و اصلاح شبكه آب شرب روستاي حسين آباد مركزي آران وبيدگل 1000
3 آبرساني به مجتمع سرخ گل آران وبيدگل 500
4 اصلاح وتوسعه شبكه داخلي محمد آباد كويرات آران وبيدگل 1000
5 اصلاح و توسعه شبكه داخلي محمدآبادمركزي آران وبيدگل 1000
6 تامين آب شرب روستاي علي آباد كويرات آران وبيدگل 600
7 بازسازي  شبكه آب شرب 8 روستاي بخش كويرات آران وبيدگل 700
8 آبرساني به روستاي حسين آباد آران وبيدگل 4000
9 آبرساني به مجتمع 21روستاي ريگستان اردستان 1410
10 آبرساني سياربه  روستاهاي شهرستان اردستان اردستان 1500
11 تامين اضطراري آب آشاميدني روستاهاي شهرستان اردستان اردستان 1541
12 اصلاح وتوسعه شبكه  آب روستاهاي شهرستان اردستان اردستان 2500
13 آبرساني به روستاهاي نيسيان، نهوج،كچوسنگ و همسار اردستان اردستان 1500
14 آبرساني به روستاي جنبه و مكان اردستان 990
15 تامين آب مجتمع موغار اردستان 500
16 بهسازي و ترميم شبكه هاي آبرساني روستايي اردستان 500
17 آبرساني به روستاي اميرآباد اردستان 500
18 آبرساني به روستاي چاهريسه اردستان 1500
19 آبرساني به روستاي كچوسنگ اردستان 500
20 آبرساني به روستاي شيرازان اردستان 1500
21 آبرساني به روستاي جنبه و مكان اردستان 2000
22 آبرساني به روستاي تلك آباد اردستان 500
23 مطالعه خط انتقال آب اونج ظفرقند اردستان 5600
24 آبرساني به مجتمع 21روستاي ريگستان اردستان 1000
25 تكميل مجتمع اسلام آباد اردستان 1290
26 مجتمع 11روستايي ورتون يك لنگي اصفهان 1000
27 آبرساني سياربه  روستاهاي شهرستان اصفهان اصفهان 2000
28 تامين اضطراري آب آشاميدني روستاهاي شهرستان اصفهان اصفهان 3000
29 اصلاح وتوسعه شبكه  آب روستاهاي شهرستان اصفهان اصفهان 3000
30 اصلاح شبكه روستاي رامشه اصفهان 1000
31 آبرساني روستاي حسين آبادجرقويه(ديون) اصفهان 1000
32 آبرساني به روستاي سيد آباد اصفهان 1000
33 اصلاح وتوسعه شبكه داخلي تيميارت اصفهان 1500
34 آبرساني واصلاح شبكه جندان اصفهان 1000
35 اصلاح شبكه روستاي اصفهانك(شهرك سرو و فجر) اصفهان 3000
36 آبرساني به روستاهاي جشوقان وچيرمان اصفهان 2000
37 توسعه واصلاح شبكه پيكان اصفهان 1500
38 آبرساني به روستاي قورتان اصفهان 1000
39 احداث ايستگاه به روستاي گيشي قميشان اصفهان 1000
40 آبرساني به روستاي قهي اصفهان 1000
41 اصلاح شبكه منشيان اصفهان 1000
42 آبرساني به روستاي كاج اصفهان 500
43 آبرساني به روستاي كفران اصفهان 500
44 آبرساني به روستاي جيلان آباد اصفهان 1000
45 آبرساني به روستاي جلمرز اصفهان 1000
46 اصلاح شبكه روستاي كبوترآباد اصفهان 1500
47 آبرساني به روستاهاي سيان وگنج آباد اصفهان 500
48 آبرساني به مجتمع دينان و مولنجان و زمان آباد اصفهان 1500
49 آبرساني به مزرعه يزدي اصفهان 626
50 آبرساني به روستاي اشكهران اصفهان 500
51 آبرساني به روستاي سه راهي كوهپايه اصفهان 2000
52 اصلاح شبكه مشكنان اصفهان 2000
53 اصلاح شبكه روستاهاي اسفنداران،حارث آباد،فيض آباد و احمدآباد اصفهان 2500
54 تجهيز چاه روستاي فارفان اصفهان 500
55 اصلاح شبكه روستاهاي شريف آباد و فيض آباد اصفهان 2500
56 آبرساني به روستاي امامزاده عبدالعزيز اصفهان 500
57 اصلاح  شبكه روستاي تيميارت اصفهان 4250
58 آبرساني و اصلاح شبكه روستاي اصفهانك اصفهان 7000
59 آبرساني به روستاي سيد آباد اصفهان 1500
60 اصلاح و بازسازي شبكه آب روستاي زفره اصفهان 4000
61 آبرساني به روستاي قهي اصفهان 350
62 مجتمع 11روستايي ورتون يك لنگي اصفهان 10774
63 آبرساني به مجتمع دينان و مولنجان و زمان آباد اصفهان 4500
64 دفع بهداشتي فاضلاب روستاي هاشم آباد اصفهان 11000
65 آبرساني سيار به روستا هاي شهرستان برخوار برخوار 500
66 اصلاح وتوسعه شبكه آب روستاهاي شهرستان برخوار برخوار 1213
67 تامين آب آشاميدني روستاهاي شهرستان برخوار 500
68 آبرساني به مجتمع مرغ ودنبي برخوار 500
69 آبرساني به مجتمع علي آبادچي وپروانه برخوار 500
70 آبرساني سياربه روستاهاي شهرستان بويين و مياندشت بويين مياندشت 1000
71 تامين اضطراري آب آشاميدني روستاهاي شهرستان بويين و مياندشت بويين مياندشت 1500
72 اصلاح وتوسعه شبكه  آب روستاهاي شهرستان  بويين و مياندشت بويين مياندشت 2361
73 اصلاح شبكه داخلي روستاي بلطاق بويين مياندشت 1000
74 اصلاح شبكه داخلي روستاي هلاغره بويين مياندشت 1000
75 اصلاح و توسعه شبكه توزيع آب آشاميدني روستاي دره حوض بويين مياندشت 500
76 اصلاح شبكه داخلي روستاي قره بلطاق بويين مياندشت 2000
77 آبرساني به روستاي احمد آباد جوزار بويين مياندشت 2600
78 اصلاح و توسعه شبكه توزيع آب آشاميدني روستاي هندوكش بويين مياندشت 1500
79 آبرساني به روستاي بلطاق بويين مياندشت 3000
80 آبرساني به روستاي هندوكش بويين مياندشت 500
81 تامين آب آشاميدني روستاي زرنه بويين مياندشت 1500
82  آبرساني به مجتمع 41  روستاي تيران و كرون تيران وكرون 4364
83 آبرساني سيار به  روستاهاي شهرستان تيران وكرون تيران وكرون 1000
84 تامين اضطراري آب آشاميدني روستاهاي شهرستان تيران وكرون تيران وكرون 3600
85 اصلاح وتوسعه شبكه آب روستاهاي شهرستان تيران و كرون تيران وكرون 5500
86 حفرچاه آهكي دشت كرون تيران وكرون 1000
87 اصلاح شبكه آب روستاي ورپشت تيران وكرون 1000
88  آبرساني به مجتمع هشت روستاي موسي آباد تيران وكرون 3000
89 بازسازي شبكه آب شرب روستايي دره بيد تيران وكرون 500
90 اصلاح شبكه روستاهاي چشمه احمدرضا و حسن آباد عليا تيران وكرون 2000
91 تامين آب آشاميدني روستاي دولت آباد تيران وكرون 2000
92  آبرساني به مجتمع 41  روستاي تيران و كرون تيران وكرون 12970
93 آبرساني به  مجتمع  ده كلبعلي(عليعرب، معروف آباد ،ده كلبعلي، قرقر ،انالوجه) چادگان 2000
94 آبرساني سياربه  روستاهاي شهرستان چادگان چادگان 1000
95 تامين اضطراري آب آشاميدني روستاهاي شهرستان چادگان چادگان 3100
96 اصلاح وتوسعه شبكه  آب روستاهاي شهرستان چادگان چادگان 3500
97 اصلاح و بازسازي شبكه آب روستاي حجت آباد چادگان 795
98 آبرساني به ونك علياودره مهديقلي چادگان 1000
99 تامين آب مجتمع قلعه زنبور چادگان 864
100 اصلاح شبكه روستاي علي آباد چادگان 1500
101 اصلاح شبكه روستاي حجت آباد چادگان 2000
102 آبرساني به  مجتمع  ده كلبعلي(عليعرب، معروف آباد ،ده كلبعلي، قرقر ،انالوجه) چادگان 12200
103 تامين اضطراري آب آشاميدني روستاهاي شهرستان خميني شهر خميني شهر 670
104 آبرساني سياربه  روستاهاي شهرستان خوانسار خوانسار 1100
105 تامين اضطراري آب آشاميدني روستاهاي شهرستان خوانسار خوانسار 2000
106 اصلاح وتوسعه شبكه  آب روستاهاي شهرستان خوانسار خوانسار 2344
107 تكميل مجتمع آبرساني روستاي ويست خوانسار 3000
108 اصلاح  شبكه روستاي دوشخراط خوانسار 1000
109 اصلاح  شبكه آب روستايي سنگ سفيد خوانسار