شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
مديريت كيفيت
 
 
نظامنامه كيفيت ( Quality Manual )
نظام مديريت كيفيت شركت بر اساس نيازمنديهاي استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2000 مدون شده ، استقرار يافته و به طور مداوم اثربخشي آن ارزيابي و بهبود مي يابد . فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت شركت توسط واحد تضمين كيفيت با همكاري مديران و روساي ادارات شناسائي شده اند . توالي و تعامل اين فرآيندها همراه با معيارهاي پذيرش و نحوه كنترل آنها مشخص گرديده است . منابع و اطلاعات مورد نياز اين فرآيندها نيز تعيين شده و در مراحل مختلف اندازه گيري و تحليل مي گردند . فرآيندهايي كه با استفاده از منابع بيروني ( تامين كنندگان ) انجام مي شود كنترلهاي لازم توسط مسئولين ذيربط به عمل مي آيد .

مستندات مورد نياز نظام مديريت كيفيت شركت ، شامل خط مشي ، اهداف كيفيت ، نظامنامه كيفيت ، روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مورد نياز همراه با سوابق مربوطه مي باشند كه با توجه به اندازه شركت و نوع فعاليتها ، پيچيدگي فرآيندها و تعامل آنها ، مهارت و شايستگي كاركنان به شرح زير تهيه شده است .

خط مشي كيفيت شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان
شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان باتوجه به ماموريت خوددر تامين و توزيع آب شرب روستائيان استان ، با كميت و كيفيت مطلوب، با تكيه بر بركاركنان كارآمد و متخصص مصم است در راستاي ماموريت فوق و مهمترين هدف خود كه استفاده بهينه از منابع خداداي ايجاد رضايت مشتريان و بهبود مستمر فرايندها مي باشد نظام مديريت خود را با استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO 9000-2008 منطق سازد. لذا اهداف ذيل را سر لوحه فعاليتهاي خود قرارداده است.

1.ايجاد نظام آموزش اثر بخش به منظور ارتقاء مهارت، دانش و توانمندي كاركنان

2.برنامه ريزي عوامل وفرايندهاي سازمان با هدف توسعه و بهبود شبكه هاي آبرساني و خدمات مورد نياز مشتريان

3.بهبود مستمر فرايندها با هدف افزايش ميزان رضايت مشتريان

4.كاهش هزينه ها و هدر رفت آب

5.افزايش كيفيت آب شرب قابل توزيع به مشتركين

اينجانب با اعتقاد كامل به موارد فوق ، منابع لازم را اختصاص داده و از تمامي همكاران عزيز انتظار دارم تا مفاد سيستم مديريت كيفيت مدون شده را رعايت نموده ، در اجراي آن از خود تعهد و مسئوليت نشان دهند و نماينده اينجانب را در اين امر مهم ياري نمايند .

به منظور اطمينان از تناسب ، تداوم و كفايت ، سيستم مديريت كيفيت را در فواصل زماني برنامه ريزي شده ، ارزيابي و بر اثربخشي آن در دستيابي به اهداف كيفيتي تعيين شده نظارت خواهم نمود .

بازنگري مديريت
به منظور اطمينان از تداوم تناسب ، كفايت و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ، بازنگري لازم توسط مدير عامل در فواصل زماني حداكثر 6 ماهه برگزار مي شود . در اين بازنگري ها ارزيابي فرصت هاي بهبود و نياز به تغيير احتمالي سيستم مديريت كيفيت از جمله خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت مد نظر قرار مي گيرد .

به همين منظور اطلاعات مورد نياز جهت مطرح شدن در جلسه ، توسط نماينده مديريت جمع آوري و سپس درخواست تشكيل جلسه بازنگري مديريت طي فرم شماره QF-5601 از مدير عامل مي شود . شركت كنندگان در اين جلسات : مدير عامل ، نماينده تام الاختيار مديريت ، مسئول واحد تضمين كيفيت ، مديران و روساي ادارات بر حسب ضرورت دستور جلسه مي باشند كه طي فرم دعوتنامه به شماره QF-5602 دعوت مي شوند .

موضوعات دستور جلسه به تفكيك در اين جلسات طرح و پس از بحث و بررسي ، تصميمات لازم همراه با مسئول اجرا و زمان مورد نياز و منابع لازم توسط مدير عامل تعيين و در فرم صورتجلسه به شماره QF-5603 ثبت و جهت اجرا به مسئولين ذيربط توسط نماينده مديريت ابلاغ مي شود . پس از اتمام زمان پيش بيني شده ، انجام اقدام اصلاحي پيش بيني شده توسط نماينده مديريت پيگيري مي شود و نتايج آن به اطلاع مدير عامل مي رسد .
سوابق اين جلسات ايجاد و نگهداري مي شود .


درون دادهاي بازنگري مديريت

- نتايج مميزيها

- بازخورد مشتركين ( از جمله شكايات )

- عملكرد فرآيندها و انطباق محصول

- وضعيت اقدام اصلاحي و پيشگيرانه

- پيگيري اقدامات تعيين شده در بازنگري هاي قبلي مديريت

- تغييراتي كه مي تواند بر نظام مديريت كيفيت تاثير بگذارند

- توصيه هايي براي بهبود


برون دادهاي بازنگري مديريت


اين خروجيها شامل تصميمات اتخاذ شده در جلسه بازنگري مي باشد كه به شرح زير است :

- بهبود اثربخشي نظام مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن

- بهبود محصول در ارتباط با نيازمنديهاي مشتركين

- منابع مورد نياز بهبود

فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت
1- طراحي و تكوين تاسيسات آب و فاضلاب

2- تامين بودجه مورد نياز

3- خريد

4- كنترل كيفي ( آب ، مصالح ، موارد آزمايشگاهي ، قطعات )

5- حفاظت محصول (انبارش)

6- برنامه ريزي و اجراي پروژه

7- بهره برداري

8- نگهداري و تعمير زيرساخت

9- فروش

10- آموزش

11- كنترل وسايل پايش و اندازه گيري

12- پايش و اندازه گيري سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاو تحليل داده ها

13- بهبود ( اقدام اصلاحي و پيشگيرانه )

14- بازنگري مديريت

15- كنترل مدارك و سوابق(مديريت كيفيت)

16- ارتباط با مشتريان ( رسيدگي به شكايت مشتريان و سنجش شكايت آن ها )

17- آب بدون در آمد

18- كنترل محصول نامنطبق

تعهد مديريت
مدير عامل با ابزارهاي زير تعهد خود را در جهت تحقق نظام مديريت كيفيت اثربخش ، و بهبود مداوم آن در جهت تامين رضايت مشتركين و طرفهاي ذينفع اثبات مي نمايد .

الف ) تفهيم اهميت برآورده سازي نيازمنديهاي مشتركين و طرفهاي ذينفع و همچنين الزامات مربوط به قوانين و مقررات شركت و ايجاد باور در همكاران از طريق برگزاري جلسات و سركشي به واحدهاي زيرمجموعه خود .

ب ) تدوين خط مشي كيفيت و اهداف كيفيتي و ابلاغ آن به همكاران به صورت مدون و مكتوب

ج ) در اختيارگذاشتن منابع موردنياز (اعم از نيروي انساني توانمند،تجهيزات مناسب پديد آوري محصول و پشتيباني هاي لازم)

د ) برگزاري جلسات بازنگري مديريت به صورت رسمي در فواصل زماني تعيين گرديده

مشتري محوري
مشتري محوري در سر لوحه كار مدير عامل قرار دارد . بدين منظور نيازمنديهاي متقاضيان توسط مديريت امور فني و اجرائي و مديريت امور بهره برداري (اداره امور مشتركين) دريافت و با توانمنديهاي شركت مقايسه و در صورت داشتن توانايي لازم اقدامات لازم انجام مي شود . به منظور برآورده شدن نيازمنديهاي مشخص شده ، كنترل هاي لازم از طريق مديران ذيربط (درمراحل پديدآوري محصول) در مقاطع موردنياز بعمل مي آيد . مديرعامل از طريق داده هاي بدست آمده در پايش و اندازه گيريها ازميزان برآورده شدن نيازمنديهاي مشتركين وطرفهاي ذينفع در راستاي جلب رضايت آنان اطمينان مي يابد .
 ...............................................................................................................................................................................................
مشخصات فني اقلام:
الكتروپمپ شناور استيل              الكتروپمپ شناور چدني             اينورتر                                        پايه پليمري كنتور
 پايه شير قطع و وصل               پيچ، مهره و واشرها                 تابلوهاي برق                                 حوضچه كنتور پليمري و كفي
 دستگاه فلوتر بي سيم                شيرهاي آتش نشاني                   شيرهاي تخليه هوا                           دريچه چدني بازديد كنتور وطوقه
 شيرآلات انشعاب                     شيرهاي فشارشكن                   شيرهاي كشويي زبانه لاستيكي             شوفاژ برقي روغني 9 پره فن دار
 شيرهاي يك طرفه فلنج دار        صافي فلنج دار                        فلومتر اولتراسونيك پرتابل و ثابت        شيرهاي فلوتر انطباقي و فلوتر قطع و وصل
 واشر تخت لاستيكي                 لوله فولادي سياه                     لوله هاي پلي اتيلن تك جداره               محفظه پليمري شير قطع و وصل 
 لوله هاي پلي اتيلن پنج لايه         لوله فولادي گالوانيزه                لوله چدن داكتيل آبرساني                    فلنج هاي فولادي گلودار، تخت، كور و رزوه دار
 كولار پلي اتيلن                      كوپلر الكتروفيوژن پلي اتيلن        لوله GRP، اتصالات و متعلقات          كنتورهاي آب مولتي جت خشك و نيمه خشك
كمربند پلي اتيلن                      كلمپ هاي استيل                     كنتورهاي الكترومغناطيسي فلنجي         پوشش اپوكسي براي داخل لوله هاي فولادي
فلومتر اولتراسونيك فلنجي باطري دار داراي سيستم ارسال اطلاعات              پوشش اپوكسي بدون حلال براي داخل لوله هاي فولادي                              
پوشش خارجي گرم انامل بيتومن قيري پايه نفتي براي لوله هاي فولادي           پوشش خارجي گرم قير پايه نفتي اصلاح شده با پليمر براي لوله هاي نفتي
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/01/05
تعداد بازدید: 1435
نویسنده: ح. شریعتی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal