شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
خدمات و امور مشتركين
خدمات فروش و پس از فروش الكتروني

خدمات فروش و پس از فروش الكترونيكي

واگذاري انشعاب آب  15031452100

واگذاري انشعاب فاضلاب  14021452101

تغيير كاربري انشعاب  15031453100

پاسخ به استعلام  15031453101

تغيير مشخصات ( نام، آدرس و ... )  15031453102

تغيير واحد مسكوني  15031453103

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب  15031453104

تغيير قطر انشعاب  15031453105

تفكيك كنتور  15031453106

تغيير مكان وسايل اندازه گيري  15031453107

آزمايش كنتور  15031453108

تعويض كنتور  15031453109

نصب سيفون اضافي  15031453110

قطع موقت و وصل انشعاب  15031453111

جمع آوري يا ادغام انشعاب 15031453113

اعلام كاركرد كنتور  15031453115

پيشنهادات، انتقادات و بررسي شكايات  15031453118

فروش آب تانكري  15031453119

 

 

خدمات الكترونيكي آب بها

صورت حساب ميان دوره  15031453113

بررسي صورتحساب 15031453114

مشاهده سوابق ( المثني و ... )  15031453116

امكان پرداخت صورتحساب  15031453117

 

 

واگذاري انشعاب آب

شناسه خدمت : 15031452100

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : فروش آب شرب در سطح روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز:  1- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي

                         2- اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر

                         3- اصل يا كپي پروانه ساختمان يا نامه بخشداري جهت ملك

                         4- قبض آب همسايه مجاور

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : از زمان تقاضا تا اعلام هزينه به مدت يك هفته و از زمان پرداخت هزينه ها تا نصب انشعاب به مدت يك هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : در صورت درخواست تقسيط نياز به يك بار مراجعه مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي انشعاب آب و فاضلاب

    برگشت به بالاي صفحه      

 

واگذاري انشعاب فاضلاب

شناسه خدمت : 14021452101

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : فروش آب شرب در سطح روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز:  1- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي

                         2- اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر

                         3- اصل يا كپي پروانه ساختمان يا نامه بخشداري جهت ملك

                         4- قبض آب همسايه مجاور

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : از زمان تقاضا تا اعلام هزينه به مدت يك هفته و از زمان پرداخت هزينه ها تا نصب انشعاب به مدت يك هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : در صورت درخواست تقسيط نياز به يك بار مراجعه مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي انشعاب آب و فاضلاب

    برگشت به بالاي صفحه          

 

تغيير كاربري انشعاب

شناسه خدمت : 15031453100

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : تغيير كاربري انشعاب در سطح روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز:  قبض آب مشترك يا داشتن شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت دو هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : در صورت درخواست تقسيط نياز به يك بار مراجعه مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي تغيير كاربري انشعاب

    برگشت به بالاي صفحه      

 

پاسخ به استعلام

شناسه خدمت : 15031453101

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : پاسخ به استعلام مورد درخواست مشترك

مدارك مورد نياز:  قبض آب مشترك يا داشتن شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت سه روز

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

                                    ارائه درخواست به صورت الكترونيكي

 برگشت به بالاي صفحه      

 

تغيير مشخصات ( نام، آدرس و ... )

شناسه خدمت : 15031453102

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : تغيير مشخصات مشترك شامل: نام، آدرس و ...

مدارك مورد نياز

                             1- كپي شناسنامه و كارت ملي خريدار

                            2- گواهي دفترخانه اسناد رسمي يا سند رسمي منتقل شده به همراه كپي آن

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت يك روز

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : نياز به يك بار مراجعه حضوري مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي تغيير مشخصات

    برگشت به بالاي صفحه      

 

تغيير واحد مسكوني

شناسه خدمت : 15031453103

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : تغيير تعداد واحد ساختمان مسكوني متقاضيان روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت دو هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : در صورت درخواست تقسيط نياز به يك بار مراجعه حضوري مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي تغيير واحد مسكوني

    برگشت به بالاي صفحه      

 

تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب

شناسه خدمت : 15031453104

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : تغيير ظرفيت قراردادي براي كاربري هاي غيرخانگي متقاضيان روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت دو هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : در صورت درخواست تقسيط نياز به يك بار مراجعه حضوري مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب

    برگشت به بالاي صفحه      

 

تغيير قطر انشعاب

شناسه خدمت : 15031453105

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : تغيير قطر انشعاب براي مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت دو هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : در صورت درخواست تقسيط نياز به يك بار مراجعه حضوري مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي تغيير قطر انشعاب

    برگشت به بالاي صفحه      

 

تفكيك كنتور

شناسه خدمت : 15031453106

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : تفكيك كنتور ساختمان چند واحدي و نصب كنتور به ازاي هر واحد جهت مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: 

                         1-اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي

                         2- اصل و كپي سند مالكيت يا كپي قولنامه معتبر

                         3- اصل يا كپي پروانه ساختمان يا نامه بخشداري جهت ملك

                         4- قبض آب همسايه مجاور

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : از زمان تقاضا تا اعلام هزينه به مدت يك هفته و از زمان پرداخت هزينه ها تا نصب انشعاب به مدت يك هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : در صورت درخواست تقسيط نياز به يك بار مراجعه حضوري مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي تفكيك كنتور

  برگشت به بالاي صفحه      

 

تغيير مكان وسايل اندازه گيري

شناسه خدمت : 15031453107

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : جابجايي انشعاب براي مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت دو هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :  نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي تغيير مكان وسايل اندازه گيري

    برگشت به بالاي صفحه      

 

آزمايش كنتور

شناسه خدمت : 15031453108

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : آزمايش كنتور جهت مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت يك هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :  نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي آزمايش كنتور

    برگشت به بالاي صفحه      

 

تعويض كنتور

شناسه خدمت : 15031453109

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : تعويض كنتور مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت يك هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :  نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي تعويض كنتور

    برگشت به بالاي صفحه      

 

نصب سيفون اضافي

شناسه خدمت : 15031453110

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : نصب سيفون اضافه براي مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت دو هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :  در صورت درخواست تقسيط نياز به يك بار مراجعه حضوري مي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي نصب سيفون اضافي

    برگشت به بالاي صفحه      

 

قطع موقت و وصل انشعاب

شناسه خدمت : 15031453111

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : قطع موقت انشعاب در سطح روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت يك هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :   نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                        ارائه درخواست الكترونيكي قطع موقت و وصل انشعاب

    برگشت به بالاي صفحه      

 

جمع آوري يا ادغام انشعاب

شناسه خدمت : 15031453112

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : قطع دائم و يا ادغام چند انشعاب به يك انشعاب در سطح روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: 

                                1- قبض آب مشترك

                               2- تكميل فرم درخواست

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر به مدت يك هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :   نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست انشعاب آب و فاضلاب و خدمات                                         ارائه درخواست جمع آوري يا ادغام انشعاب الكترونيكي

    برگشت به بالاي صفحه      

 

صورتحساب ميان دوره

شناسه خدمت : 15031453113

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : ارائه صورتحساب ميان دوره به مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : همان روز

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :   نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

نحوه دسترسي به خدمت : تلفن گويا يا مركز تماس 1523، اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

                                       دريافت صورت حساب به صورت الكترونيكي

    برگشت به بالاي صفحه      

 

بررسي صورتحساب

شناسه خدمت : 15031453114

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : اصلاح قبوض مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : حداكثر يك هفته

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :   نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

نحوه دسترسي به خدمت : تلفن گويا يا مركز تماس 1523، اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

                                       ارائه درخواست بررسي صورتحساب به صورت الكترونيكي

    برگشت به بالاي صفحه      

 

اعلام كاركرد كنتور

شناسه خدمت : 15031453115

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : اعلام شماره كنتور توسط مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : همان روز

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :   نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

نحوه دسترسي به خدمت : تلفن گويا يا مركز تماس 1523، اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

                                       اعلام شماره كنتور به صورت الكترونيكي

    برگشت به بالاي صفحه      

 

مشاهده سوابق ( المثني و ... )

شناسه خدمت : 15031453116

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : ارائه قبض المثني و سوابق مصرف مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : همان روز

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري :   نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

                                       مشاهده سوابق به صورت الكترونيكي

    برگشت به بالاي صفحه      

 

امكان پرداخت صورتحساب

شناسه خدمت : 15031453117

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : پرداخت صورتحساب از روش هاي مختلف غيرحضوري مشتركين روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: قبض آب مشترك يا شناسه قبض

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : همان روز

ساعات ارائه خدمت : كليه ساعات شبانه روز

تعداد بار مراجعه حضوري :   نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

نحوه دسترسي به خدمت : تلفن گويا يا مركز تماس 1523، تلفن همراه، اينترنتي، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

                                       پرداخت صورتحساب به صورت الكترونيكي

    برگشت به بالاي صفحه     

 

فروش آب تانكري

شناسه خدمت : 15031452119

نوع خدمت : خدمت به شهروندان، خدمت به كسب و كار، خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي

شرح خدمت : فروش آب تانكري در سطح روستاهاي تحت پوشش

مدارك مورد نياز: تكميل فرم درخواست آب تانكري

متوسط مدت زمان اوليه خدمت : يك روز

ساعات ارائه خدمت : بازه زماني ساعات كاري اداري

تعداد بار مراجعه حضوري : نياز به مراجعه حضوري نمي باشد.

هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ( ريال ) : مطابق با نرخ اعلام شده در تعرفه ها

شماره حساب ( هاي ) بانكي : 2175210320001 بانك ملي مركزي اصفهان

نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي ، دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

نمودار مراحل دريافت خدمت / زير خدمت ( از ديد متقاضي خدمت )

دريافت فرم درخواست فروش آب تانكري                                        ارائه درخواست فروش آب تانكري به صورت الكترونيكي

    برگشت به بالاي صفحه      

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/01/05
تعداد بازدید: 3145
نویسنده: ح. شریعتی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal